eXplain

eXplain December 2012

Pilot glasschadeherstel bedrijfsauto’s
Vermeldingen van autoruitschadeherstelbedrijven
Betalingstermijn gewijzigd naar 14 dagen
Referentienummers in eXchange dossiers
Handmatige verificatieverzoeken in eXchange binnen 24 uur beantwoorden
Het gemak van polisdata in eXchange

Pilot glasschadeherstel bedrijfsauto’s

Via Glasgarant worden jaarlijks vele duizenden autoruiten hersteld of vervangen. In theorie is dit gelimiteerd tot personen- en bedrijfsauto’s tot 3.500 kg GVW, maar er worden via eXchange meer en meer claims afgewikkeld van (bedrijfs)auto’s van boven de 3.500 kg GVW. Dit is mogelijk omdat de polisdata vaak voorhanden is, het feitelijk herstel van de ruiten niet heel veel verschilt van personenauto’s of lichte bedrijfsauto’s en eXchange deze claims probleemloos kan verwerken.

Verzekerden, de transportbedrijven en de berijders stellen echter wel andere eisen aan ruitherstel dan particuliere berijders omdat de stilstand van een voertuig tot een minimum beperkt dient te worden in verband met inkomsten-/omzetverlies.

Om ook deze grote groep zakelijke klanten van de Glasgarant-verzekeraars van dienst te zijn gaat Glasgarant in samenwerking met Autotaalglas een pilot uitvoeren. Gedurende de pilot zullen zakelijke klanten met ruitschade aan auto’s boven 3.500 kg GVW zoals vrachtauto’s en bussen worden verwezen naar één van de 53 bij Glasgarant aangesloten vestigingen van Autotaalglas. Bij Autotaalglas wordt vervolgens het ruitherstel tegen Glasgarantcondities uitgevoerd en de claim volledig digitaal via eXchange afgewikkeld. Aan de zijde van de verzekeraars en gevolmachtigd agenten betekent dit een verhoging van de procesefficiency en dus verlaging van de handlingkosten. Dankzij het feit dat Autotaalglas de Glasgarantcondities toepast, zal ook de materiële schadelast voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten positief worden beïnvloed. Voor Autotaalglas betekent de pilot een vergroting van de klantenbase en uitbouw van haar positie op de Nederlandse markt.

Na afloop van de pilot, die naar verwachting een halfjaar gaat duren, zal Glasgarant advies uitbrengen aan de Glasgarantverzekeraars ten aanzien van het opnemen van deze voertuigen binnen het bestaande netwerk Glasgarantbedrijven of een nieuwe te vormen subnetwerk, specifiek voor deze voertuigen.

Vermeldingen van autoruitschadeherstelbedrijven

Glasgarant biedt ten behoeve van de keuzevrijheid van verzekerden altijd het gehele netwerk van autoruitschadeherstelbedrijven aan. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het postcodezoekprogramma op www.glasgarant.nl. Verzekerden kunnen op basis van onder andere de kwaliteitskwalificatie (eXperate-score) en de locatie zelf een geschikt autoruitschadeherstelbedrijf kiezen.

Het is daarom van belang dat de vermeldingen, die gevolmachtigd agenten op verschillende communicatiemiddelen kunnen plaatsen, overeenstemmen met deze doelstelling van Glasgarant. Het kan dus niet zo zijn dat er op een groene kaart of website wordt verwezen naar één of meerdere autoruitherstelketens of één individuele ruitschadehersteller. Wel kan er verwezen worden naar de website (en dus het postcodezoekprogramma ) van Glasgarant zodat verzekerde zelf een keuze kan maken.

Voor de websites van verzekeraars en gevolmachtigd agenten zijn hiertoe speciale links ontwikkeld waarmee het postcodezoekprogramma ingebed kan worden. Ook bestaan er speciale links voor mobiele websites. Op groene kaarten kan het logo van Glasgarant geplaatst worden en zijn er QR-codes beschikbaar om verzekerden naar het postcodezoekprogramma te laten navigeren (zie ook eXplain november 2012). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met info@glasgarant.nl.

Betalingstermijn gewijzigd naar 14 dagen

Om de (ruit)schadeherstelbedrijven tegemoet te komen heeft het bestuur van Stichting Glasgarant en Schadegarant besloten om de betalingstermijn te verkorten. Vanaf 1 januari 2013 is de betalingstermijn van de claims gewijzigd van 30 dagen naar 14 dagen. De termijn gaat in nadat de schadehersteller of ruithersteller het dossier in eXchange gesloten heeft en het dossier in eXchzange dus ook deze status heeft. Deze wijziging is opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen autoruitherstelbedrijven en Glasgarant.

Referentienummers in eXchange dossiers

In eXplain april 2012 voor ruitschadeherstelbedrijven is geattendeerd op het juist omgaan met het veld ‘Referentienummers’. Dit omdat Glasgarant of de aangesloten verzekeraars en gevolmachtigd agenten vaak vragen over dossiers en betalingen krijgt.

Eén van de veel gestelde vragen is dat herstellers de betaalde dossiers niet terug kunnen vinden in hun eigen administratie. Dit komt omdat er door beide partijen geen of verkeerd gebruik wordt gemaakt van het veld “referentienummers” in eXchange.

De referentie uit dit veld wordt namelijk meegegeven in de betalingen die worden gedaan door verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wanneer dit veld niet wordt ingevuld of wordt gewijzigd in een andere referentie zal het voor de hersteller lastig zijn om een betaling te koppelen aan een eXchange dossier. Het advies aan alle partijen is dan ook om dit veld zodanig in te vullen dat er gerefereerd wordt naar kenteken of een eXchange dossier.

Handmatige verificatieverzoeken in eXchange binnen 24 uur beantwoorden

Wanneer er geen polisdata in eXchange bekend zijn wordt bij een schademelding de dekking niet automatisch geverifieerd en zal het autoruitschadeherstelbedrijf hiertoe een handmatig verificatieverzoek aan de gevolmachtigd agent doen. Voor deze verzoeken geldt voor gevolmachtigd agenten een reactietermijn van 24 uur (op werkdagen). Meer informatie over eXchange kunt u vinden op www.eXchange.nl.

Het gemak van polisdata in eXchange

Het aanleveren van een polisbestand aan eXchange levert een efficiencyvoordeel op voor gevolmachtigd agenten. Indien een verzekerde zich namelijk meldt bij één van de bij Glasgarant/Schadegarant aangesloten schadeherstelbedrijven en op de groene kaart staat duidelijk aangegeven dat afwikkeling via Glasgarant/Schadegarant gewenst is, dan maakt de hersteller de schademelding aan in eXchange.

Vervolgens controleert eXchange of het kenteken in het aangeleverde polisbestand is opgenomen en worden de gegevens uit het polisbestand automatisch in eXchange gezet. De velden ‘Eigen risico’, ‘BTW’ en eventueel ‘NAW gegevens verzekerde’ worden dan automatisch gevuld. Dit voordeel gaat ook op als één van de behandelaren een schademelding aanmaakt. Het dossier wordt dan ook automatisch aangevuld. Vindt eXchange geen kenteken dan zal het schadeherstelbedrijf een handmatig verificatieverzoek versturen.

Indien u gebruik maakt van ANVA/CCS (Level7) dan kunt u bij uw systeemhuisleverancier vragen hoe een eXchange polisbestand uit uw systeem gehaald kan worden. Als u een bestand heeft dan kunt u dit naar Glasgarant/Schadegarant mailen voor een test (zie: Handleiding testen polisbestanden). Na een succesvolle test kunt u de polisdata zeer eenvoudig zelf aan eXchange gaan aanleveren op een door u gewenst tijdstip en frequentie door middel van een upload (zie: Handleiding uploaden polisbestanden). U kunt de data ook periodiek door Schadegarant/Glasgarant laten uploaden, maar hier zijn wel kosten aan verbonden. Indien u met een eigen pakket werkt kunt u contact met Glasgarant/Schadegarant opnemen ten behoeve van een interfacebeschrijving: info@glasgarant.nl of info@schadegarant.nl.

Na aanlevering aan eXchange blijft de gevolmachtigd agent verantwoordelijk voor de inhoud van polisbestanden. eXchange kan namelijk zelf de data niet aanpassen en daardoor worden de polisgegevens zoals eigen risico, BTW en eventuele NAW gegevens van verzekerden, te allen tijde één op één overgenomen. Eventuele onjuistheden hebben altijd hun oorsprong in het aangeleverde bestand.

Het gebruik van eXchange is gratis voor gevolmachtigd agenten met een poolleader/risicodrager die bij Glasgarant/Schadegarant is aangesloten. Deze gevolmachtigd agenten kunnen gebruik maken van het grote netwerk van geselecteerde schadeherstellers.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant