eXplain

eXplain juli 2010

eXplain
eXchange
eXperate Q3 2010
Informatiesessies eXperate
Directe schadestroomstimulering goedkoper dan via dealer

eXplain

eXplain is de nieuwe nieuwsbrief van Stichting Schadegarant én Stichting Glasgarant voor o.a. verzekeraars, volmachten én assurantieadviseurs. Via eXplain worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuws omtrent de afwikkeling van carrosserieschade onder Schadegarantvoorwaarden en ruitschade onder Glasgarantvoorwaarden.

0710shblogoexchange.gifeXchange

De ontwikkeling van eXchange, het schadeafwikkelingsplatform dat SCREEN (Schadegarant) en GRIP (Glasgarant) gaat vervangen, is in het finale teststadium terechtgekomen.

Voor de testen zijn drie zogenaamde kopgroepen ingericht;
Kopgroep 1: CARe Schadeservice – Nationale-Nederlanden Particulieren – CED
Kopgroep 2: iBoss-gebruikers - Nationale-Nederlanden zakelijk – CED
Kopgroep 3: Commerce Delta-gebruikers – Proteq – REAAL expertise - DEKRA

Taak van de kopgroepen is het in een testomgeving uitwerken van volledige schadedossiers in eXchange.
De te testen onderwerpen in de ketentests:
• Aanmelden bij eXchange
• Schade melden
• Voertuiggegevens invoeren/aanvullen
• Polisgegevens aanvullen
• Schadegegevens toevoegen
• Foto’s toevoegen
• Calculatie toevoegen
• Aanbieden
• Email controleren
• Enz…

 

De bevindingen van de kopgroepen leiden tot goedkeuring van eXchange of tot kleine aanpassingen. Na volledige goedkeuring worden de verzekeraars één voor één aangesloten op eXchange en kunnen zij van de deelnemende autoschadeherstelbedrijven in de kopgroep dossiers ontvangen.

Zodra dit goed loopt gaan alle Schadegarantbedrijven in één keer over van SCREEN naar eXchange. Afhankelijk van de wijze waarop en de mate waarin de Schadegarantbedrijven geautomatiseerd zijn, betekent dit werken met de koppeling tussen eXchange en het back-office pakket of via de eXchange webbrowser en  e-Calc.

ABZ werkt momenteel aan de mogelijkheid om vanuit e-Calc de calculatie aan eXchange aan te bieden. Bent u gebruiker van een back-office systeem, dan houdt de leverancier u op de hoogte van de voortgang van de koppeling.

Onderstaand nog enkele voorbeeldschermen om u een indruk te geven hoe eXchange er uit zal zien.

0710shbimg01schademelden.jpg

0710shbimg02voertuiggegevens.jpg

0710shbimg03dossieroverzicht.jpg

eXperate Q3 2010

De ratings per 1 juli 2010 en de mutaties t.o.v. de vorige periode staan in onderstaande grafiek weergegeven. Het aantal bedrijven met minimaal de B-rating is toegenomen en het aantal bedrijven met C is afgenomen. De beter presterende bedrijven onderscheiden zich steeds duidelijker van de rest door de positieve ‘delta schadelast’, dit is het verschil tussen de verwachte schadelast (eXpect) en de gerealiseerde schadelast. Oorzaken van de toenemende verschillende zijn de toepassing van variabele tarieven (afhankelijk van directe of indirecte schadestroomstimulering), het gebruik van andersoortige onderdelen, hogere korting onderdelen en de lagere materiaalindex op lakken.

0710shbgraf01experateq3.gif

Schadegarant meet continu de prestaties van de verschillende ketens ten opzichte van de niet-ketengebonden bedrijven. In onderstaand (geanonimiseerd) overzicht staat de verdeling van de eXperate ratings binnen de ketens/niet ketengebonden bedrijven weergegeven. De beste keten op dit moment heeft iets meer dan 84% van de bedrijven met een A-/of B-rating. Deze keten voert een zeer actief beleid ten aanzien van de prestaties voor Schadegarant en heeft als doel om alle bedrijven minimaal de B-rating te laten behalen. De niet-ketengebonden bedrijven bezetten de zesde plaats en de gemiddelde prestaties lopen licht terug. De minst presterende keten heeft geen enkel bedrijf in A of B.

0710shbgraf02ratings.gif

Informatiesessies eXperate

Bij wijze van proef heeft Schadegarant recentelijk met Schadenet, AAS, UAS en niet-ketengebonden afnemers van Van Esch verf informatiesessies eXperate georganiseerd. In de sessies werden, o.l.v. een relatiemanager de eXperate scorekaarten collectief behandeld en gaven bedrijven elkaar inzicht in de scores op de verschillende meetitems. De best presterende bedrijven gaven de bedrijven die minder presteerden ook tips om beter te scoren. De verschillende wijzen waarop beter gescoord kan worden leverde veel discussie op inzake de tarieven, de kwaliteit van herstel, de toegepaste onderdelen, de marge hierop, de inkoopkanalen voor onderdelen enz.

Schadenet heeft al aangegeven dat de groepssessies voor herhaling vatbaar zijn. Vanwege de belangstelling bij andere ketens en lakleveranciers zullen soortgelijke sessies na de vakantie worden georganiseerd.

Directe schadestroomstimulering goedkoper dan via dealer

Autoschadereparaties via directe schadestroomstimulering zijn gemiddeld € 47,- goedkoper dan ‘indirect’ via een dealer/merkerkend reparateur. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Schadegarant onder 200.000 schadegevallen uit 2009 en 2010 uitvoerde. Hierin stond de invloed van schadestroomstimulering op de schadelast centraal. In 2008 is het zelfde onderzoek gehouden. Toen was het verschil nog € 28,-.

In het onderzoek werd wederom gebruik gemaakt van de statistische voorspellingsmodellen ‘eXpect’ die al enkele jaren worden gebruikt voor de beoordeling en analyse van individuele schadecases voor Schadegarantverzekeraars. Deze modellen zijn in staat om nauwkeurig te voorspellen hoe hoog het verwachte schadebedrag is, gegeven de verschillende parameters die daarop van invloed zijn zoals, merk/type voertuig, soort schade, aangrijppunt/stootrichting etc. Belangrijke bepalende parameter was nu vanzelfsprekend de wijze waarop de auto in de keten komt, via de dealer of rechtstreeks bij de schadehersteller.

Het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde schadelast is de zogenaamde ’delta schadelast’. De nu onderzochte Delta schadelast ontstaat doordat de Schadegarantherstelbedrijven verschillende uurtarieven, reparatiemethodieken en onderdelen toepassen en de variabelen mede laten afhangen van de wijze waarop de auto wordt aangeleverd.

Verklaring
Als de resultaten van dit onderzoek gecombineerd worden met een eerder uitgevoerd onderzoek naar verleende kortingen op onderdelen voor schadeherstellers, dan is de toename van de delta schadelast ten nadele van de dealer goed te verklaren. De gemiddeld aan de schadehersteller verstrekte marge op onderdelen is lager als de auto via een dealer wordt aangeleverd, waardoor de hersteller een lagere korting aan de Schadegarantverzekeraar kan verstrekken. Daarnaast moet de schadehersteller hogere uurtarieven rekenen omdat de dealer een deel van de marge op arbeid opeist. Het hogere onderdelenbedrag en de arbeidskosten zorgen voor een hogere schadelast.

Als dealers de onderdelenmarges voor de met hen samenwerkende schadeherstellers verbeteren en de verlangde korting op arbeid meer relateren aan de toegevoegde waarde van de dealer in de keten, kan het indirecte schadestimuleringsmodel van Schadegarant concurreren met systemen die berusten op directe aansturing.

Merkniveau
Bij slechts drie merken is de Delta schadelast in 2010 positief, wat wil zeggen dat de tussenkomst van een dealer voor een lager dan verwachte schadelast zorgt. Bij 7 merken is de schadelast tot € 50,- hoger dan verwacht, bij 10 merken tussen de € 50,- en € 100,- en 3 merken is de schadelast meer dan € 100,- hoger!

Toekomst
Het is duidelijk dat de dealer voor zijn klanten een vertrouwd aanspreekpunt is voor schadeherstel. Een blijvende toegevoegde waarde voor de verzekerde/berijder is niet de enige voorwaarde voor een succesvolle toekomst in het Schadegarant netwerk. Belangrijke andere pijlers hiervoor zijn kostenbeheersing, de toegevoegde waarde voor de verzekerde/berijder, de toegevoegde waarde in het administratieve en – herstelproces en de positie van de dealer als leverancier van onderdelen. Dit alles is relatie tot de doelstellingen van Schadegarant: beheersing van de schadelast, procesefficiëncy en optimalisering van de klanttevredenheid.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant