eXplain

eXplain oktober 2010

ABN AMRO Verzekeringen
eXchange live per 13 september
Tips en aandachtspunten in eXchange
- Inlognaam/wachtwoord
- Invullen polisnummer
- Volmachtinformatie
- Enkelvoudige loop technisch filter
- Wat in te vullen bij het veld schadeomvang?
- Wat in te vullen bij het veld schadelocatie?
- Wat houdt de status ‘Gereed’ in en moet ik als hersteller nog iets doen?
- Ik zie niet al mijn dossiers in eXchange?
- Mijn dossier heeft de status ‘Niet gerouteerd’?
- Directe en indirecte tarieven
Einde SCREEN
eXperate Q4 2010

ABN AMRO Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen is per 13 september 2010 live binnen Schadegarant en maakt direct gebruik van eXchange. Voor enkele Schadegarantherstellers is ABN AMRO Verzekeringen niet onbekend omdat men voorheen gebruikt maakte van de faciliteiten en het netwerk van Achmea SchadeService. Voor de overige Schadegarantherstellers is ABN AMRO Verzekeringen nieuw en kan de toetreding zorgen voor meer opdrachten. Kan, omdat ABN AMRO Verzekeringen er ook voor heeft gekozen om actief te sturen op bedrijven met een hogere eXperate rating. Verzekerden worden vanuit het klantcontactcenter gestuurd naar de best presterende bedrijven.

In de polisvoorwaarden heeft ABN AMRO Verzekeringen deze wijze van sturing geborgd en rekent bij verzekerden die niet kiezen voor een A/B bedrijf een eigen risico . Indien u de eXperate C-D-E rating heeft en een verzekerde van ABN AMRO Verzekeringen meldt zich bij u, moet u aan verzekerde melden dat er sprake is van een eigen risico.

Met ABN AMRO Verzekeringen is tijdelijk een afwijkende afspraak gemaakt wat betreft vervangend vervoer bij total loss omdat dit bij Schadegarant formeel pas vanaf 1 januari 2011 onderdeel is van de overeenkomst. De verzekerde heeft recht op maximaal 5 dagen vervangend vervoer bij total loss. De nota van de inzet van vervangen vervoer kan ingediend worden bij ABN AMRO Verzekeringen.

eXchange live per 13 september 2010

Op maandag 13 september jl. is eXchange volledig live gegaan. Dit nadat de kopgroepherstellers en enkele verzekeraars en expertisebureaus een aanzienlijke hoeveelheid dossiers met eXchange hadden verwerkt en er geen technische belemmeringen waren om het systeem operationeel te verklaren. Na de gebruikelijke aanloopperikelen vanwege een andere inlogprocedure voor alle gebruikers en een logische gewenning aan het nieuwe systeem kunnen wij nu stellen dat eXchange snel geaccepteerd is. Niet in de laatste plaats door de koppeling met of integratie in enkele back-officesystemen.

Tips

Onderstaand treft u enkele gebruikerstips aan die ook in de nieuwe handleiding verwerkt zullen worden.

- Inlognaam/wachtwoord
De inlognaam voor auto(schadeherstel)bedrijven is het Schadegarant debiteurnummer. Dit nummer heeft altijd 6 posities en begin altijd met 11. Het bij de inlognaam behorende wachtwoord is verstrekt aan alle individuele vestigingen. Deze informatie is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt. Inloggen in eXchange met gebruikmaking van de inlognaam en wachtwoord mag alleen door het bedrijf aan wie het debiteurnummer toebehoort en waaraan deze gegevens zijn verstrekt. Ook alle bedrijven met de distributiefunctie hebben de inlognaam en wachtwoord gekregen om schademeldingen aan te maken. Helaas hebben wij nu al moeten constateren dat de inlognamen en wachtwoorden van een dealer zijn toegespeeld aan het herstelbedrijf met de herstelfunctie zodat deze de schademelding namens de dealer kan aanmaken. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het bedrijf met de distributiefunctie dient zelf de schademeldingen aan te maken omdat dit de taak van dit bedrijf is en omdat de dealer dan zelf kan controleren of hij een verzekerden gebruik kan laten maken van de Schadegarantvoordelen. Bij constatering dat een hersteller schademeldingen in eXchange aanmaakt uit naam van de dealer en met gebruikmaking van de inlognaam en het wachtwoord van de dealer, zal dit worden gesanctioneerd met een ernstig signaal in eXperate.

Op 5 oktober 2010 hadden 633 bedrijven met de distributiefunctie hun inloggegevens voor eXchange nog niet opgehaald. Deze bedrijven zijn opnieuw via mail bedaderd en krijgen nogmaals de gelegenheid de gegevens te verkrijgen. Het onderwerp van de mail luidt ‘eXchange toegangsgegevens’ en wordt verzonden vanuit een automailer [eXchange voor Schadegarantschaden [automailer@checkmarket.com]; namens; eXchange voor Schadegarantschaden [info@schadegarant.nl] dus wellicht dient u uw spamfilter hierop aan te passen.

- Invullen polisnummer
Nu u zelf de mogelijkheid heeft om een automatische dekkingsverificatie uit te voeren, is het zaak dat u de hiervoor noodzakelijke gegevens secuur invult om te voorkomen dat er een handmatige dekkingsverificatie moet plaatsvinden. Het serienummer (groene kaartnummer) is reeds ingevuld, op basis van de door u geselecteerde risicodrager. Deze moet dus NIET opnieuw worden ingevoerd in het veld polisnummer. Het 'minteken' ('-') dient u NIET in het veld 'polisnummer' in te voeren. In de handleiding staat e.e.a. nader beschreven. In onderstaande tabel vindt u een aantal voorbeelden van foute en juiste invoer.

- Volmachtinformatie
In aanvulling op bovenstaande toelichting op de automatische dekkingsverificatie is het ook van belang dat u goed oplet of er mogelijk een gevolmachtigd agent betrokken is. Op de groene kaart kunt u dit vinden in rubriek 8 of 10 (elke groene kaart is ingedeeld in rubrieken). Hier staat dan dat de groene kaart is afgeven door bijvoorbeeld: “Voogd en Voogd / 5385” of “Ditzo / 8003” namens een Schadegarant verzekeraar. Indien uit de informatie op de groene kaart blijkt dat de polis is afgegeven door een gevolmachtigd agent, zoekt u, in eXchange, in het veld volmacht d.m.v. het intoetsen van (een deel van) de naam of de CRWAM-code de juiste gevolmachtigd agent. Accuraat invullen zorgt voor een efficiënte en vlotte schadeafhandeling en uitbetaling van het schadebedrag.

- Enkelvoudige ‘loop’ technisch filter
De werking van het eXpect/eXpectech filter is met de komst van eXchange licht aangepast. Indien eXpect (statistisch filter) de schade als ‘normaal’ kenmerkt en eXpectech (technisch filter) aanleiding is voor een ander behandeladvies dan ‘administratief’, dan krijgt de hersteller de calculatie eenmalig retour met de bevindingen van eXpectech en de mogelijkheid om nog een correctie in de administratieve pagina of calculatie aan te brengen. Daarna kan het dossier nogmaals aangeboden worden en mogelijk dat dan zowel eXpect als eXpectech de schade als ‘normaal’ kenmerken. Het behandeladvies is dan ‘administratief’ wat gunstig is voor de afhandelingssnelheid en voor de puntentoekenning in eXperate. Een dossier welke in deze ‘loop’ is gevallen kunt u herkennen doordat de status na het aanbieden van het dossier op ‘open’ blijft staan. Tevens krijgt u van eXchange een melding. Indien u gebruik maakt van een aangesloten backoffice pakket zal dit pakket de melding moeten geven. Voor de eCalc gebruikers geldt dat de calculatie in eCalc gekopieerd moet worden, eventueel aangepast, opnieuw calculeren, vervolgens adresseren en verzenden. Het dossier krijgt in eXchange de status Gereed of Expertise.

- Wat in te vullen bij veld schadeomvang?
In dit veld dient u in te vullen of u de schadeomvang als ‘klein’ ‘middelgroot’ of ‘groot’ inschat.

- Wat in te vullen bij veld schadelocatie?
Hier kunt u tekstueel aangeven waar de schade zich bevindt. Bijvoorbeeld: Linksvoor, LV, achter, voor, rechterkant, etc.

- Wat houdt de status ‘Gereed’ in en moet ik als hersteller nog iets doen?
Een eXchange dossier krijgt de status Gereed indien het Schadegarantfilter een administratief behandeladvies genereert of indien de expert na expertise akkoord is met de aangeboden calculatie. De status Gereed houdt in dat ons filter en/of de expert akkoord zijn met de door u aangeboden calculatie. U moet dan zelf nog aangeven of de aangeboden calculatie helemaal definitief is. Dit is gedaan omdat u nog steeds op de dag van aanvang herstel voor 16:00 uw calculatie moet aanbieden. Stel dat deze helemaal goed is maar u komt er na één dag herstel achter dat er toch nog een onderdeel op de calculatie toegevoegd moet worden dan kunt u het dossier nog aanpassen. Dit doet u door op de status ‘Gereed’ te klikken in eXchange om vervolgens te kiezen voor ‘Aanpassen dossier’. Wij adviseren u om het dossier pas te sluiten op het moment dat u zeker weet dat er geen aanpassingen meer zullen plaatsvinden in het eXchangedossier. U kunt het dossier afsluiten door op de status ‘Gereed’ te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘Afsluiten dossier’. Wij vragen u dan om de afleverdatum van het voertuig. Pas wanneer het dossier de status Gesloten heeft krijgt de verzekeraar of volmacht bericht om over te gaan tot betaling.

- Ik zie niet al mijn dossiers in eXchange?
Als u inlogt in eXchange dan toont eXchange alleen de actieve dossiers. U kunt alle dossiers zichtbaar maken door rechtsonder te klikken op het ‘vergrootglas’ vervolgens opent een scherm met zoekvelden. U zet (links) de status op ‘Alle’ en dan drukt u op ‘Toepassen’.

- Mijn dossier heeft de status ‘Niet gerouteerd’?
Dit is een foutstatus in eXchange waar u als Schadegaranthersteller weinig aan kunt doen. Schadegarant lost dit op, meestal binnen enkele uren, mocht het dossier in uw ogen te lang op Niet Gerouteerd blijven staan dan kunt u contact opnemen met Schadegarant.

- Directe en indirecte tarieven
In eXchange zit een controlemechanisme dat controleert of de juiste tarieven worden gehanteerd. De controle vindt plaats op basis van het gegeven of er wel of geen bedrijf met de distributiefunctie (dealer) bij de schadeafwikkeling betrokken is. Er is wel een bedrijf met de distributiefunctie betrokken als het dossier in eXchange is toegewezen door een verzekeraar, gevolmachtigd agent of assurantieadviseur of als het bedrijf met de distributiefunctie zelf de schademelding in eXchange heeft aangemaakt. In dat geval controleert eXchange of het overeengekomen en vastgelegde uurtarief bij indirecte sturing niet overschreden wordt. Is er geen bedrijf met de distributiefunctie bij de schadeafwikkeling betrokken, dan controleert eXchange of het overeengekomen en vastgelegde uurtarief bij directe sturing niet overschreden wordt.

Einde SCREEN

Vorige week hebben we u herinnerd over het einde van SCREEN via e-mail. Vanaf 1 oktober 2010 is SCREEN niet meer te gebruiken om dossiers af te wikkelen. SCREEN is nog wel voor u te raadplegen. SCREEN heeft nu een ‘read only modus’ daarmee kunt u via URL: https://www.abzportal.nl/sca/screen/do/ nog steeds uw Bewijzen van Verzekeringsdekking bekijken of reeds afgewikkelde dossiers inzien. Indien u in SCREEN of via eCalc probeert om een dossier te versturen dan krijgt u een foutmelding. In die foutmelding staat aangegeven dat u ABZ moet bellen maar dit is niet meer van toepassing. ABZ kan u namelijk niet helpen. U dient nieuwe dossiers in eXchange af te wikkelen en mocht u vragen hebben dan kunt u ons kantoor te Maarsbergen bellen.

eXperate Q4 2010

De nieuwe rating per Q4 2010 is voor bedrijven met de herstelfunctie via het besloten gedeelte van de Schadegarant website in te zien met gebruikmaking van dezelfde gegevens als voorheen. Dit betekent dat u met het oude relatienummer en de reeds verstrekte toegangscode de historie van de ratings en de actuele rating kunt inzien. De rating zal in de nabije toekomt in eXchange te raadplegen zijn als u bent ingelogd.

In eXperate Q4 zitten geen grote verschuivingen t.o.v. Q3 2010. Er is wel een trend dat de bedrijven die geen onderdeel zijn van een keten minder gaan presteren dan ketenbedrijven en dat de verschillen tussen de ketens ook groter worden. Onderstaand de verdeling in Q4 2010.

In onderstaand geanonimiseerde grafiek staan de eXperate Q4 2010 scores van verschillende ketens afgezet tegen de bedrijven die geen deel uitmaken van een keten (met pijl). Waarschijnlijke oorzaak is het sneller inspelen op veranderingen in de markt door sommige ketens en de meer afwachtende houding van niet- ketengebonden bedrijven. De verwachting is dat de eerste keten met louter A/B-bedrijven zich per Q1 2011 gaat aandienen.

Keten/niet ketenbedrijven
Schadegarant wordt regelmatig gevraagd of het verstandig is om aansluiting te zoeken bij een keten of samenwerkingsverband. Schadegarant kan en wil geen antwoord geven op deze vraag omdat het aan de ondernemer is om te besluiten zich aan te sluiten bij een keten of samenwerkingsverband. Wel is het raadzaam om goed vooronderzoek te doen naar de voorwaarden en condities, de hoeveelheid werk die via een keten kan worden binnengehaald of de hoeveelheid werk die wegvalt omdat de keten mogelijk niet samenwerkt met één van uw huidige afnemers. Het is ook zeer wel mogelijk dat u uw aan Schadegarant geoffreerde uurtarieven moet herzien omdat u door de toetreding tot een keten mogelijk geen goedkeurende assuranceverklaring meer kunt afgeven. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van de juiste tarieven ligt in dit geval bij de ondernemer met wie Schadegarant een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Ter informatie treft u onderstaand een grafiek aan waarin duidelijk wordt met hoeveel ketengebonden (345) en niet-ketengebonden (291) herstelbedrijven Schadegarant op dit moment een overeenkomst heeft. De ketenbedrijven zijn weer onderverdeeld naar de verschillende ketens.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant