eXplain

eXplain januari 2011

Toetreding ING Insurance Services tot Schadegarant
Select Autoschade Service van Delta Lloyd Zakelijk
eXperate groepssessies
Beëindigde contracten
eXperate Q1 2011
Schadestroomstimulering op eXperate rating
Vervallen punten voor eXpert certificering
Tarieven 2011
Belangrijk: Uw samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant
Nieuwe eisen en voorwaarden voor 2011
Volmacht IAK wikkelt niet af via eXchange/Schadegarant
eXchange

Toetreding ING Insurance Services tot Schadegarant

Vanaf 1 januari 2011 zal ING Insurance Services toetreden tot Schadegarant. Ondanks het feit dat Schadegarant geen verdere groeiambities heeft, is Schadegarant wel content met de toetreding van IIS omdat dit een ING label is dat nog geen gebruik maakte van de diensten van Schadegarant. Polishouders van IIS kunt u herkennen aan de NL-code 105 in rubriek 4 van het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). In eXchange heeft IIS relatienummer 105, dit kan van belang zijn voor enkele partijen welke via webservice zijn gekoppeld met eXchange.

Select Autoschade Service van Delta Lloyd Zakelijk

Na ABN-AMRO gaat ook Delta Lloyd Zakelijk vanaf 1 januari 2011 actief sturen op de hoger gekwalificeerde bedrijven binnen Schadegarant. Hiervoor heeft Delta Lloyd ‘Select Autoschade Service’ in het leven geroepen en in de polisvoorwaarden opgenomen. Verzekerden die kiezen voor ‘Select Autoschade Service’ kunnen schade onder gunstige voorwaarden laten herstellen bij de hoger gekwalificeerde Schadegarantbedrijven. Kiest verzekerde niet voor ‘Select Autoschade Service’, dan geldt dat het standaard eigen risico of een verhoogd eigen risico.

eXperate groepssessies

Bij wijze van proef is Schadegarant begin 2010 gestart met eXperate groepssessies met Schadenet, UAS en Van Esch Verf. Tijdens de groepssessies werden de eXperate-scores van de aanwezige bedrijven getoond en besproken. Hierbij werd gebruik gemaakt van het eXperate presentatieblad (zie voorbeeld) dat normaliter door de relatiemanagers wordt gebruikt bij de individuele bezoeken.

Per individueel bedrijf werd ingegaan op de berekening van de score, de oorzaak van een goede of minder goede score en de mogelijkheden om te verbeteren. Door de openheid van de bedrijven onderling en de input van andere bedrijven konden ‘best practices’ gedeeld worden en konden bedrijven heel veel van elkaar leren.

Na de positieve reacties op de eerste sessies zijn er op verzoek van ketens en lakleveranciers in totaal 42 sessies georganiseerd waarbij er strikt onderscheid gemaakt is tussen bedrijven die onderdeel zijn van een schadeketen en bedrijven die niet-ketengebonden zijn. De ketens en lakleveranciers organiseerden de sessies, nodigden hun leden cq. klanten uit als een vorm van service. Schadegarant werd gevraagd om de sessies te begeleiden. De sessies werden over het algemeen drukbezocht en er werden verzoeken ingediend om vaker eXperate sessies te organiseren. Begin 2011 zal Schadegarant een inventarisatie uitvoeren over de huidige wijze van relatiemanagement en de interesse peilen in de nieuwe vorm d.m.v. groepssessies.

Beëindigde contracten

Navolgende bedrijven maken na 31 december 2010 geen deel meer uit van het netwerk Schadegarantbedrijven:

Biemond & Van Wijk AALSMEER
Autoschadeservice Beerten Borculo B.V. BORCULO
Autobedrijf Bluekens B.V. BREDA
BMW Den Haag B.V. DEN HAAG
Autoschade Sipma B.V. ENGWIERUM
Autoschade Cees Sikkema B.V. HEERHUGOWAARD
Govers Autoschade OUD GASTEL
Autoschade Herstel Catsman UITHOORN
Rüttchen Veghel B.V. VEGHEL
Schadeherstelbedrijf Bert Story WAARDENBURG
Fa. A. van Varik WOERDEN

Net als in 2010 zullen in 2011 bedrijven die onvoldoende presteren daar door Schadegarant expliciet op worden gewezen. De bedrijven worden opgeroepen om verbeteringen door te voeren zodat minimaal de eXperate C-status verkregen wordt.

eXperate Q1 2011

In de eXperate-scores Q1 2011 zijn de gebruikelijke wisselingen van rating te zien als gevolg van actief handelen van aangesloten bedrijven en marktontwikkelingen. De groep bedrijven met een A- of B-rating, die voor een toenemend aantal verzekeraars het primaire netwerk vormen, is iets meer dan 200 bedrijven groot. Aangezien elk herstelbedrijf gemiddeld 2-3 dealerloketten aan zich verbonden heeft, omvat het netwerk voor verzekerden 600-800 bedrijven.

De verwachting is dat in de rating van Q2 2011 de eerste resultaten te zien zijn van tariefsaanpassingen per 1 januari 2011, de aanpassing van de korting op onderdelen en de verschillen in de materiaalindex.

eXperate Q1 2011 t.o.v. Q4 2010

Wel zijn er grote verschillen waarneembaar als wij de bedrijven indelen naar keten/niet-keten en eXperate rating. Onderstaande grafiek toont aan dat één keten met kop en schouders boven de rest uitsteekt en dat de rest van de ketens en de niet-ketengebonden bedrijven (met pijl) wat dichter bij elkaar liggen.

Schadestroomstimulering op eXperate rating

Schadestroomstimulering op eXperate rating wordt meer en meer gemeengoed. Het meest in het oog springende verschil tussen de bedrijven is de ‘delta schadelast’, het verschil tussen de verwachte hoogte van de schadelast volgens eXpect en de werkelijke claim van de hersteller. Het item waarvoor in eXperate nu maximaal 35 punten gegeven wordt. Deze punten gaan meer tot de verbeelding spreken als wij er een bedrag aan koppelen. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel bedrijven met de verschillende ratings wel/niet kostenefficiënter werken dan de verwachting. Dit betreft alleen de materiële schadelast. De kosten v.w.b. de inzet van expertise n.a.v. de behandeladviezen zijn hierin nog niet meegenomen, maar maken de verschillen nog groter.
De gemiddelde schadelast is bij een B-bedrijf dus ± € 100,- per claim lager dan bij een C-bedrijf! Dit maakt het dat schadestroomstimulering o.b.v. eXperate bij enkele verzekeraars meer aandacht krijgt en verklaart ook deels de incentives voor verzekerden.

Delta schadelast o.b.v. eXperate Q1 2011

Vervallen punten voor eXpert certificering

Voor de eXpert certificering konden bedrijven 10 of 20 punten scoren, afhankelijk van het aantal medewerkers dat het eXpert certificaat in bezit had. Vanwege het buiten gebruik stellen van SCREEN zal de eXpert certificering niet langer meer worden gewaardeerd. In afwachting van de toekenning van de nieuwe punten krijgen alle bedrijven die begin 2011 deel uitmaken van het netwerk de maximale waardering van 20 punten.

Tarieven 2011

In de tariefofferteronde voor 2011 die in september 2010 heeft plaatsgevonden kregen de bestpresterende bedrijven de gelegenheid hun maximaal te hanteren uurtarieven voor 2011 aan te passen. Doordat Schadegarant deze wijze van tariefsaanpassingen al enkele jaren toepast, zijn de verschillen tussen de tarieven/eXperate steeds kleiner geworden. Zetten wij de tarieven voor plaatwerk-de/montage en spuitwerk (direct en indirect) af tegen het gemiddelde uurtarief binnen het schadegarantnetwerk, dan zien wij onderstaand beeld;

Index tarieven 2011, 100 = gemiddelde tarief voor plaatwerk-spuitwerk/direct-indirect

De A- en B-bedrijven hebben fractioneel lagere tarieven, maar hebben in 2010 gemiddeld wel meer dossiers afgewikkeld. Naar verwachting zal deze trend zich in de toekomst doorzetten.

Gemiddeld aantal dossiers o.b.v. eXperate Q1 2011

Belangrijk: Uw samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant

In het licht van de nieuwe afspraken voor 2011 die in de markt gemaakt worden door autoschadeherstelbedrijven en ketens met verschillende grootzakelijke opdrachtgevers, herinneren wij u graag aan de uitgangspunten en gedragsregels die gelden voor samenwerking met Schadegarant. Bij een aantal herstellers is al gesignaleerd dat zij hieraan niet voldoen. De maximaal door u gehanteerde netto tarieven mogen de netto tarieven die andere marktpartijen in rekening worden gebracht niet overtreffen. In de calculatie kunt u eenvoudig de voorwaarden aanpassen zodat hierover geen problemen ontstaan. Daarnaast kunt u uw relatiemanager hierover per mail informeren.

Nieuwe eisen en voorwaarden voor 2011

Zoals reeds aangekondigd in de eXplain van september 2010 gelden er per 1 januari 2011 de volgende nieuwe voorwaarden:

Vervangend vervoer bij grijs kenteken
In aanvulling op de standaard voorwaarde voor de inzet van gratis vervangend vervoer, geldt vanaf 1 januari 2011 de regel dat er bij schadeauto’s met een grijs kenteken ook gratis vervangend vervoer met een grijs kenteken moet kunnen worden ingezet. Indien verzekerde niet kiest voor de standaard in te zetten personenauto, maar een bestelauto wenst, dan dient de in te zetten auto een minimaal laadvolume van 2,8 m³ en laadvermogen van 500 kg te hebben. Specifieke wensen t.a.v. vervangend vervoer kunnen in overleg met verzekerde tegen meerkosten worden ingevuld.

Kosteloze Haal- en brengservice
Deze service is in 2009 in het web-onderzoek al geïnventariseerd en toen bleek 94% van de bedrijven deze kosteloze service al te bieden. Voor Schadegarant is dit per 1 januari 2011 een nieuwe voorwaarde. Onder de haal- en brengservice verstaan wij het ophalen van de beschadigde auto op een door verzekerde aangegeven adres binnen een straal van ± 25 kilometer van uw vestigingsplaats en het afleveren van de herstelde auto op hetzelfde adres.

Afwikkeling totaal verlies
Per 1 januari 2011 dienen verzekerden maximaal 5 dagen gebruik te kunnen maken van vervangend vervoer indien er sprake is van totaal verlies. In de offerteprocedure vroegen wij u offerte uit te brengen voor een vast bedrag voor de afwikkeling van een totaal verlies auto, inclusief de inzet van een vervangende auto (max B-segment) voor maximaal 5 dagen. Wil verzekerde langer dan 5 dagen gebruik maken van het vervangend vervoer, dan kan dit tegen vooraf met verzekerde overeengekomen meerkosten worden ingevuld. Helaas is het momenteel niet mogelijk om de declaratie via eXchange af te handelen. Totdat deze mogelijkheid is toegevoegd aan eXchange, kunt u uw declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar of volmacht sturen.

Volmacht IAK wikkelt niet af via eXchange/Schadegarant

Volmacht IAK te Eindhoven met CRWAM-code 5150 wikkelt momenteel nog geen schaden af via eXchange/Schadegarant. Indien een IAK verzekerde zich meldt bij u, zult u contact moeten opnemen met IAK voor de verdere afwikkeling. IAK en Schadegarant zijn wel in overleg om de IAK schaden, waarvan een Schadegarantverzekeraar risicodrager is, in de toekomst via eXchange af te wikkelen.

eXchange

In eXchange hebben we vanaf de lancering op 13 september 2010 een aantal kleine zaken aangepast. We zijn continu bezig om de werking van eXchange te verbeteren. Zo is er nu ook een logboek functie in eXchange waarbij alle dossier aanpassingen getoond worden met datum en tijd. Deze kunt u benaderen door in uw ‘Mijn Dossier’ overzicht te klikken op het eXchange dossiernummer. Vervolgens ziet u bovenaan de knop “Berichten”. Als u daar op druk krijgt u een overzicht met alle dossierstatus veranderingen en welke partijen met het dossier bezig zijn geweest.

Schademelding en telefoonverkeer
Als u een schademelding hebt gemaakt dan is het niet de bedoeling dat u daarna direct gaat bellen met de verzekeraar of volmacht. Ook is vooraf bellen niet noodzakelijk. U kunt zelf een schademelding aanmaken aan de hand van de groene kaart van verzekerde. De verzekeraar of volmacht hebben 24u de tijd om te reageren op een schademelding. Het telefoonverkeer zorgt voor een extra belasting voor u en voor de verzekeraar of volmacht. Het is voor u uiteraard het meest verstandig om zo snel mogelijk een schademelding aan te maken. Wacht niet op het moment dat u de auto van verzekerde in uw werkplaats hebt maar maak bijvoorbeeld de schademelding aan op het moment dat u de afspraak met verzekerde maakt.

Dossiers op status Gereed/Gesloten
Dossier met de status Gereed in eXchange moeten nog afgerond worden voordat de verzekeraar of volmacht tot betalen over zal gaan. Als het dossier is afgerond krijgt het de status Gesloten en deze horen binnen 30 dagen uitgekeerd te worden. In eXplain oktober 2010 wordt dit uitgelegd bij paragraaf “Tips”. Tevens is dit duidelijke uitgelegd in een nieuwe versie van onze eXchange handleiding.

Tussenpersoon en/of volmacht
Als schadehersteller of dealer kunt u de risicodrager/verzekeraar en indien van toepassing een volmacht selecteren. Een tussenpersoon kan u niet selecteren in eXchange. Dit is niet noodzakelijk aangezien de volmacht of verzekeraar altijd de betalende partij is en eventueel dekking kan verlenen.

Waarborgfonds (WBF)
Indien u als schadehersteller of dealer een schademelding aanmaakt, wordt altijd gevraagd of het mogelijk om een WBF schade gaat. Mocht u niet voldoende gegevens van verzekerde hebben om te beoordelen of er sprake is van WBF, dan zal verzekerde zich moeten wenden tot zijn tussenpersoon of verzekeraar. U moet dan niet een schademelding aanmaken, deze zal dan door de tussenpersoon of verzekeraar aangemaakt worden. Indien het om een WBF schade gaat zult u altijd voorexpertise moeten aanvragen.

Inlogcodes schadeherstelbedrijven
Aan het einde van januari zal Schadegarant alle wachtwoorden van de schadeherstelbedrijven vernieuwen in eXchange. U krijgt de nieuwe wachtwoorden via een e-mail. De gebruikersnaam zal ongewijzigd blijven. De wachtwoorden worden aangepast omdat in het begin van eXchange herstellers en dealers (per ongeluk) wachtwoorden hebben uitgewisseld.

Inlogcodes dealers/merkerkend reparateurs
De procedure voor het verkrijgen van inlogcodes voor het aanmaken van schademeldingen in eXchange is in september 2010 digitaal verspreid onder ruim 1.600 dealers en merkerkend reparateurs. 500 dealers en merkerkend reparateurs hadden eind december 2010 de inloggegevens nog niet digital opgehaald en kunnen dus geen schademeldingen aanmaken in eXchange. Dit is heel jammer omdat de dealer/merkerkend reparateur met het aanmaken van schademeldingen zijn toegevoegde waarde in het Schadegarant schadeafwikkelingsproces kan aantonen. De dealers en merkerkend reparateurs zullen begin 2011 nogmaals de gelegenheid krijgen de gegevens digitaal op te halen.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant